Terma dan syarat

Terma dan syarat ini ("Terma", "Perjanjian") adalah perjanjian antara Pengendali Laman Web ("Operator Laman Web", "kami", "kita" atau "kita orang") dan anda ("Pengguna", "anda", “Pelanggan”). Perjanjian ini menetapkan terma dan syarat umum penggunaan laman web imau4d.com dan mana-mana produk atau perkhidmatannya (secara kolektif, "Laman Web" atau "Perkhidmatan").

Akaun dan keahlian

Anda mestilah sekurang-kurangnya berumur 18 tahun untuk menggunakan Laman Web (imau4d.com). Dengan menggunakan Laman Web ini dan dengan bersetuju dengan Perjanjian ini, anda menjamin dan mewakili bahawa anda berusia sekurang-kurangnya 18 tahun. Jika anda membuat akaun di Laman Web, anda bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan akaun anda dan anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun dan tindakan lain yang diambil berkaitan dengannya. Kami boleh memantau dan mengkaji semula akaun baru sebelum anda boleh log masuk dan menggunakan Perkhidmatan kami. Menyediakan maklumat hubungan palsu dalam apa-apa jenis boleh mengakibatkan penamatan akaun anda. Anda mesti dengan serta-merta memberitahu kami tentang sebarang penggunaan akaun anda yang tidak dibenarkan atau sebarang pelanggaran keselamatan yang lain. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa tindakan atau peninggalan anda, termasuk apa-apa ganti rugi apa-apa jenis yang dilakukan akibat daripada tindakan atau peninggalan itu. Kami mungkin menggantung, melumpuhkan, atau memadamkan akaun anda (atau mana-mana bahagiannya) jika kami menentukan bahawa anda telah melanggar mana-mana peruntukan Perjanjian ini atau bahawa kelakuan atau kandungan anda cenderung merosakkan reputasi dan muhibah kami. Jika kami memadam akaun anda atas sebab-sebab yang terdahulu, anda mungkin tidak mendaftar semula untuk Perkhidmatan kami. Kami mungkin menghalang alamat e-mel dan alamat protokol Internet anda untuk mencegah pendaftaran selanjutnya.

Kandungan dewasa

Sila sedar bahawa terdapat kandungan dewasa atau dewasa tertentu yang terdapat di Laman Web. Amaran akan ditunjukkan kepada Pengguna sebelum kandungan dewasa dipaparkan. Di mana terdapat kandungan dewasa atau dewasa, individu yang berumur kurang daripada 18 tahun atau tidak dibenarkan mengakses kandungan tersebut di bawah undang-undang mana-mana bidang kuasa yang berkenaan tidak boleh mengakses kandungan tersebut. Sekiranya kami mengetahui bahawa sesiapa di bawah umur 18 tahun berusaha untuk melakukan transaksi melalui Perkhidmatan, kami akan memerlukan persetujuan orang tua yang disahkan, selaras dengan Akta Perlindungan Privasi Dalam Talian 1998 ("COPPA"). Sesetengah kawasan Laman Web mungkin tidak tersedia untuk kanak-kanak di bawah 18 tahun dalam apa jua keadaan.

Backup

Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan yang berada di Laman Web. Kami tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kehilangan apa-apa Kandungan. Ia adalah tanggungjawab anda untuk mengekalkan sandaran kandungan anda yang sesuai. Walau apa pun yang disebut di atas, dalam beberapa keadaan dan dalam keadaan tertentu, dengan sepenuhnya tidak ada kewajiban, kami mungkin dapat mengembalikan beberapa atau semua data anda yang telah dihapuskan seperti tarikh dan masa tertentu apabila kami mungkin telah menyandarkan data untuk kami sendiri tujuan. Kami tidak menjamin bahawa data yang anda perlukan akan tersedia.

Pautan ke laman web lain

Walaupun Laman Web ini boleh dihubungkan ke laman web lain, kami tidak, secara langsung atau tidak langsung, menyiratkan apa-apa kelulusan, persatuan, penajaan, pengesahan, atau gabungan dengan mana-mana laman web yang dipautkan, kecuali dinyatakan secara khusus di sini. Beberapa pautan di Laman Web mungkin "pautan afiliasi". Ini bermakna jika anda mengklik pada pautan dan membeli item, Operator Laman Web akan menerima komisi afiliasi. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai, dan kami tidak menjamin tawaran, perniagaan atau individu atau kandungan laman web mereka. Kami tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa tindakan, produk, perkhidmatan, dan kandungan mana-mana pihak ketiga yang lain. Anda harus menyemak dengan teliti pernyataan undang-undang dan syarat penggunaan lain dari mana-mana laman web yang anda akses melalui pautan dari Laman Web ini. Anda menghubungkan ke mana-mana laman web luar tapak lain adalah dengan risiko anda sendiri.

Larang Penggunaan

Selain istilah lain yang dinyatakan dalam Perjanjian, anda dilarang menggunakan Laman Web atau Kandungannya: (a) untuk sebarang tujuan yang melanggar undang-undang; (b) untuk meminta orang lain untuk melaksanakan atau mengambil bahagian dalam apa-apa perbuatan yang menyalahi undang-undang; (c) untuk melanggar mana-mana peraturan, peraturan, undang-undang, atau ordinan tempatan, persekutuan, wilayah atau negeri antarabangsa; (d) untuk melanggar atau melanggar hak harta intelek kami atau hak harta intelek orang lain; (e) untuk mengganggu, menyalahgunakan, menghina, membahayakan, memfitnah, memfitnah, membenci, menakut-nakutkan, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, asal negara, atau ketidakupayaan; (f) mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menghantar virus atau apa-apa jenis kod berniat jahat yang akan atau boleh digunakan dalam apa-apa cara yang akan menjejaskan fungsi atau operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, tapak web lain atau Internet; (h) mengumpul atau mengesan maklumat peribadi orang lain; (i) untuk spam, phish, farm, dalih, labah-labah, merangkak, atau mengikis; (j) bagi apa-apa maksud lucah atau tidak bermoral; atau (k) untuk mengganggu atau memintas ciri keselamatan Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan atau mana-mana laman web berkaitan dengan melanggar mana-mana penggunaan yang dilarang.

Hak harta Intelek

Perjanjian ini tidak memindahkan kepada anda apa-apa harta intelektual yang dimiliki oleh Pengendali Laman Web atau pihak ketiga, dan semua hak, tajuk, dan kepentingan dalam dan kepada harta tersebut akan kekal (di antara pihak-pihak) semata-mata dengan Pengendali Laman Web. Semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, grafik dan logo yang digunakan berkaitan dengan Laman Web atau Perkhidmatan kami, adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Pengendali Laman Web atau pemberi lesen Pengendali Laman Web. Tanda dagangan, tanda perkhidmatan, grafik dan logo lain yang digunakan berkaitan dengan Laman Web atau Perkhidmatan kami mungkin menjadi tanda niaga pihak ketiga yang lain. Penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan kami memberi anda tiada hak atau lesen untuk menghasilkan semula atau menggunakan mana-mana Pengendali Laman Web atau tanda dagangan pihak ketiga.

Had tanggungan

Setakat sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Pengendali Laman Web, sekutunya, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, pembekal atau pemberi lesen tidak bertanggungjawab kepada mana-mana orang untuk (a): mana-mana tidak langsung, sampingan, khas, atau ganti rugi akibatnya (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi untuk keuntungan yang hilang, pendapatan, jualan, muhibah, penggunaan atau kandungan, kesan terhadap perniagaan, gangguan perniagaan, kehilangan simpanan yang dijangka, kehilangan peluang perniagaan) termasuk, tanpa batasan, kontrak, tort, jaminan, pelanggaran duti statutori, kecuaian atau sebaliknya, walaupun Pengendali Laman Web telah dinasihatkan mengenai kemungkinan kerosakan sedemikian atau boleh meramalkan kerosakan tersebut. Setakat yang maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, liabiliti agregat Pengendali Laman Web dan sekutunya, pegawai, pekerja, ejen, pembekal dan pemberi lesen, yang berkaitan dengan perkhidmatan akan dihadkan kepada jumlah yang lebih besar satu dolar atau jumlah yang sebenarnya dibayar secara tunai oleh anda kepada Pengendali Laman Web untuk tempoh satu bulan sebelumnya sebelum peristiwa atau kejadian pertama yang menimbulkan tanggungan sedemikian. Keterbatasan dan pengecualian juga terpakai jika ubat ini tidak memberi pampasan sepenuhnya kepada anda untuk apa-apa kerugian atau kegagalan tujuan pentingnya.

Ganti rugi

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan mengendalikan Pengendali Laman Web dan sekutunya, pengarah, pegawai, pekerja, dan ejennya yang tidak berbahaya dari dan terhadap sebarang liabiliti, kerugian, kerosakan atau kos, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang dilakukan berkaitan dengan atau yang timbul daripada mana-mana pihak ketiga dakwaan, tuntutan, tindakan, pertikaian atau tuntutan yang ditegaskan terhadap mana-mana daripada mereka akibat atau berkaitan dengan Kandungan anda, penggunaan Laman Web atau Perkhidmatan atau sebarang salah laku yang sengaja di pihak anda.

Masa Kaunter Tutup: 

SINGAPORE 4D - Pukul 5:40 PM

MPT 4D - Pukul 6:30 PM

SANDAKAN + SABAH + SARAWAK - Pukul 6:20 PM

Kemerosotan

Semua hak dan sekatan yang terkandung dalam Perjanjian ini boleh dilaksanakan dan akan terpakai dan mengikat hanya setakat mana ia tidak melanggar mana-mana undang-undang yang terpakai dan bertujuan untuk dihadkan setakat yang perlu supaya mereka tidak akan menjadikan Perjanjian ini tidak sah, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada mana-mana peruntukan Perjanjian ini akan dianggap sebagai tidak sah, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, adalah niat pihak-pihak bahawa peruntukan yang tinggal atau bahagian-bahagiannya adalah perjanjian mereka berkenaan dengan perkara di sini, dan semua peruntukan atau bahagian yang tinggal sedemikian akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

Resolusi sengketa

Pembentukan, pentafsiran, dan prestasi Perjanjian ini dan sebarang pertikaian yang timbul daripadanya akan ditadbir oleh undang-undang substantif dan prosedur Kuala Lumpur, Malaysia tanpa mengambil kira peraturannya mengenai konflik atau pilihan undang-undang dan, setakat yang berkenaan, undang-undang Malaysia. Bidang kuasa eksklusif dan tempat untuk tindakan yang berkaitan dengan perkara ini hendaklah menjadi mahkamah negeri dan persekutuan yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia, dan anda dengan ini mengemukakan kepada bidang kuasa peribadi mahkamah tersebut. Anda dengan ini mengetepikan hak untuk perbicaraan juri dalam apa-apa prosiding yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini. Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak untuk Jualan Barangan Antarabangsa tidak berlaku untuk Perjanjian ini.

Perubahan dan pindaan

Kami berhak untuk mengubahsuai Perjanjian ini atau dasar-dasarnya yang berkaitan dengan Laman Web atau Perkhidmatan pada bila-bila masa, berkuatkuasa apabila memaparkan versi terkini Perjanjian ini di Laman Web. Apabila kami melakukannya, kami akan menghantar pemberitahuan di halaman utama Laman Web kami. Penggunaan laman web yang berterusan selepas sebarang perubahan tersebut akan menjadi persetujuan anda terhadap perubahan tersebut.

Apakah 4D ibox

Cara pertaruhan Ibox adalah terkenal di Malaysia, dengan mainan Ibox, pelanggan hanya perlu dengan bayaran RM 1.00 untuk dapat 24 set nombor. 

Dengan RM 1 ini,  Jika anda pilih IBOX dengan empat nombor 1234, anda akan dapat pilihatur keempat-empat nombor 1234 (jumlah 24 set). 

Bila kita beli nombor straight Rm 1,..contohnya...6734. Keputusan mesti kena keluar 6734 juga, maka barulah kita menang permainan nombor tadi. Kalau selain dari itu yang keluar maka kita sudah kehilangan RM1.

Tapi i-Box, mBox, i-per......adalah mainan insuran. Hadiahnya kecil tapi kalau nombor naik pusing macam mana pun dapat. Contohnya, kita beli 6734 i-box...dan keputusan keluar 3764.

Kalau tadi i beli straight 6734 , mmg i rugi RM 1, tapi kalau i beli i-Box, i tetap dapat bayaran , dan RM 1 tu x rugi juga.

Cuma hadiah i-Box adalah lebih kecil dari pembelian straight.

Penerimaan istilah ini

Anda mengakui bahawa anda telah membaca Perjanjian ini dan bersetuju dengan semua terma dan syaratnya. Dengan menggunakan Laman Web atau Perkhidmatannya, anda bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian ini. Jika anda tidak bersetuju mematuhi terma Perjanjian ini, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan atau mengakses Laman Web dan Perkhidmatannya.